informacja

PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ

Logotyp Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

 

Gmina Sokółka otrzymała dotację w wysokości  1 823 450,80 zł zł na realizację usług opiekuńczych. Wsparciem planuje się objąć 80 mieszkańców Gminy Sokółka.

Realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

Tytuł

projektu

PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ – PROGRAM WSPARCIA POLITYKI SENIORALNEJ ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w   ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych

Realizatorzy Województwo Podlaskie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy  Łomża

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Danówku

Zadania, działania W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci usług: sąsiedzkich, opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych, asystenckich – realizowanych w miejscu zamieszkania tj. świadczonych w społeczności lokalnej. Nowoczesne  technologie informacyjno-komunikacyjne (np. teleopieka, systemy przywoławcze) stanowią element kompleksowego wsparcia uczestnika projektu.

Dodatkowe wsparcie dotyczy realizacji szkoleń dla osób wykonujących usługi  sąsiedzkie i opiekuńcze.

Grupy docelowe Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego z  wyłączeniem miast: Białystok, Łomża, Suwałki. Z projektu skorzystają osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniające, co najmniej jedno z  kryteriów:

a)       wiek- powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;

b)      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

c)       niepełnosprawność intelektualną w wieku od 18 lat;

d)      zaburzenie psychiczne w wieku od 18 lat.

oraz kadry projektu realizującej usługi społeczne.

Cel projektu Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydłużenie okresu bezpiecznego pozostania uczestników projektu w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, w tym wzrost poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie szybkich reakcji na

sytuacje zagrażające życiu, dotarcie z usługami w formie „teleopieki” do grupy osób starszych i z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających dotychczas poza systemem pomocy.

Efekty, rezultaty Wsparcie w postaci usług społecznych i szkoleń realizowane w ramach projektu, doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (kadry posiadającej kwalifikację do realizacji usług) oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.
Wartość projektu  44 712 987,40 zł

 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (EFS+) 38 006 039,29 zł

#FunduszeE lub #FunduszeEuropejskie w przypadku wszelkich informacji o projekcie.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content