Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12. Całkowity koszt zadania wynosi 41 240,00 zł z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 29 640,00 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie z terenu Gminy Sokółka. Działania w projekcie będą miały na celu rozwój poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt nakłada nacisk na działania profilaktyczne związane z edukacją i poradnictwem osób doznających przemocy w rodzinie. W ramach realizacji projektu zostanie dofinansowany Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach działalności, którego osoby uwikłane w przemoc będą mogą otrzymać pomoc specjalistyczną w tym: psychologiczną, prawną, pedagogiczną, z zakresu ochrony zdrowia, terapeuty uzależnień oraz powstanie grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content