Ośrodek Pomocy Społecznej od 01.07.2021 roku realizuje projekt: „Klub Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych mieszkańców z Gminy Sokółka, uaktywnienie życia zawodowego osób bezrobotnych poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Projekt jest skierowany do 80 osób w podziale na dwie grupy.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci:


Indywidualnego i grupowego doradztwa psychologicznego – GR I i II

W miesiącach sierpień – listopad 2021 roku gr I i wrzesień – listopad 2022 gr II uczestnicy projektu brali udział w indywidualnym i grupowym doradztwie psychologicznym. Indywidualne doradztwo psychologiczne miało na celu przeprowadzenie diagnozy specyficznych dla uczestników/ uczestniczek barier psychologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają efektywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Miały na celu zwiększenie wiary w siebie oraz posiadane umiejętności. Nastąpiła interpretacja profilowa uczestnika celem weryfikacji typu osobowości, weryfikacja zainteresowań i zdolności uczestnika. Nastąpiła diagnoza predyspozycji zawodowych w oparciu o osobowość, zainteresowania i zdolności. Uczestnik mógł również zwrócić się do psychologa z problemami codziennymi. Grupowe zajęcia dotyczyły: rozwijania samoświadomości, przyjrzenia się własnym emocjom, budowania poczucia własnej wartości, podnoszenia samooceny i wiary w siebie, zwiększenia zadowolenia w najważniejszych obszarach życia, poznania swoich ograniczeń, aby móc nad nimi pracować, odnalezienie w sobie przestrzeni do realizacji nowych działań, pomocy w otworzeniu się na nowe doświadczenia, asertywności.


Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe – GR I i GR II

W miesiącach grudzie 2021 – luty 2022 roku gr I i w miesiącach grudzień 2022 – luty 2023 roku gr II brała udział w indywidualnym doradztwie zawodowym, które obejmowało następujące zagadnienia: określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, określenie preferencji i predyspozycji zawodowych, opracowanie indywidualnego planu działania, przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, aktywność i równość na rynku pracy, aktywne sposoby szukania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej były przeprowadzone zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. W ramach tych zajęć została przybliżona sztuka pisania CV i listu motywacyjnego. Doradca zawodowy zapoznał uczestników z ofertami pracy, dokumentami aplikacyjnymi, przedstawił rodzaje rozmów kwalifikacyjnych. Zaproponował jak radzić sobie ze stresem, poradził jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej, zapoznał z terminem “asertywność” jak zachować się asertywnie.


Kurs komputerowy – GR I i GR II

W ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej wszyscy uczestnicy projektu zostali skierowani na kurs komputerowy. Kurs miał na celu ułatwić uczestnikom poruszanie się po aplikacjach w celu napisania CV, listu motywacyjnego, poruszania się po stronach internetowych w celu szukania pracy. Czas trwania kursu: 40 godz.


Kurs sprzedaż wspomagana komputerem z pakietem ECDL i obsługą kas fiskalnych

Kurs został zorganizowany w okresie od 08.07.2022 roku do 21.07.2022 roku w wymiarze 80 godz.. W kursie brało udział 21 uczestników Klubu Integracji Społecznej.


Kurs kucharz – pizzerman z obsługą pieca piekarniczego

Kurs został zorganizowany w okresie od 28.07.2022 roku do 08.08.2022 roku w wymiarze 150 godz. W kursie brało udział 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej.


Kurs pracownik remontowo budowlany z uprawnieniami elektrycznymi

Kurs został zorganizowany w okresie od 06.06.2022 roku do 30.06.2022 roku w wymiarze 120 godz. W kursie brało udział 7 uczestników Klubu Integracji Społecznej.


Kurs Magazynier – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej

Kurs został zorganizowany w okresie od 27.03.2023 roku do 27.04.2023 roku w wymiarze 80 godz. W kursie brało udział 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej.


Kurs Kelner, barman, barista, pizzerman z obsługą pieca piekarniczego

Kurs został zorganizowany w okresie od 24.01.2023 roku do 13.02.2023 roku w wymiarze 100 godz. W kursie brało udział 8 uczestników Klubu Integracji Społecznej.


Opiekun osób starszych/ animator czasu wolnego z elementami masażu i obsługą autoklawu

Kurs został zorganizowany w okresie od 27.03.2023 roku do 27.04.2023 roku w wymiarze 140 godz. W kursie brało udział 11 uczestników Klubu Integracji Społecznej.


Staż zawodowy

Na staż zawodowy zostało skierowanych 28 uczestników projektu.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content