W dniu 14.02.2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego została podpisana umowa na realizację projektu: “Klub Integracji Społecznej w Sokółce”. W imieniu zarządu Województwa Podlaskiego umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajko oraz Członek Zarządu Wiesława Burnos. W imieniu Gminy Sokółka umowę podpisała Marta Półtorzycka – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

Od 1 marca 2019 roku w Gminie Sokółka rozpocznie działalność Klub Integracji Społecznej. Działalność klubu współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 rozwój działań aktywnej integracji.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych mieszkańców z Gminy Sokółka, uaktywnienie życia zawodowego osób bezrobotnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 100 osób w okresie od 01.03.2019 roku do 28.02.2021 roku.

Realizacja projektu ze względu na pandemie COVID – 19 została przedłużona do 30 czerwca 2021 roku.


Indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne – GR I

W miesiącach maj – czerwiec 2019 uczestnicy projektu brali udział w indywidualnym doradztwie psychologicznym. Indywidualne doradztwo psychologiczne miało na celu przeprowadzenie diagnozy specyficznych dla uczestników/ uczestniczek barier psychologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają efektywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Miały na celu zwiększenie wiary w siebie oraz posiadane umiejętności. Nastąpiła interpretacja profilowa uczestnika celem weryfikacji typu osobowości, weryfikacja zainteresowań i zdolności uczestnika. Nastąpiła diagnoza predyspozycji zawodowych w oparciu o osobowość, zainteresowania i zdolności. Uczestnik mógł również zwrócić się do psychologa z problemami codziennymi.
W miesiącach czerwiec – lipiec 2019 roku odbyło się grupowe doradztwo psychologiczne. Grupowe zajęcia dotyczyły: rozwijania samoświadomości, przyjrzenia się własnym emocjom, budowania poczucia własnej wartości, podnoszenia samooceny i wiary w siebie, zwiększenia zadowolenia w najważniejszych obszarach życia, poznania swoich ograniczeń, aby móc nad nimi pracować, odnalezienie w sobie przestrzeni do realizacji nowych działań, pomocy w otworzeniu się na nowe doświadczenia, asertywności.


Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe – GR I

W miesiącach lipiec – sierpień 2019 roku odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe które obejmowało następujące zagadnienia: określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, określenie preferencji i predyspozycji zawodowych, opracowanie indywidualnego planu działania, przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, aktywność i równość na rynku pracy, aktywne sposoby szukania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej w miesiącach sierpień – wrzesień 2019 roku były przeprowadzone zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. W ramach tych zajęć została przybliżona sztuka pisania CV i listu motywacyjnego. Doradca zawodowy zapoznał uczestników z ofertami pracy, dokumentami aplikacyjnymi, przedstawił rodzaje rozmów kwalifikacyjnych. Zaproponował jak radzić sobie ze stresem, poradził jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej, zapoznał z terminem “asertywność” jak zachować się asertywnie.


Kurs komputerowy

W ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej wszyscy uczestnicy projektu zostali skierowani na kurs komputerowy który odbywał się w okresie od 04.09.2019 – 30.09.2019 roku. Kurs miał na celu ułatwić uczestnikom poruszanie się po aplikacjach w celu napisania CV, listu motywacyjnego, poruszania się po stronach internetowych w celu szukania pracy. Czas trwania kursu: 40 godz.


Kurs kucharz z kursem carvingu

W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej w Sokółce 18 uczestniczek zostało skierowanych na kurs kucharz z kursem carvingu który został przeprowadzony w terminie od 12.10.2019 – 30.11.2019 roku. Program kursu obejmował: przepisy BHP, zasady żywienia, towaroznawstwo, sporządzanie zup czystych i zagęszczonych, potraw z mięsa, potraw z drobiu, potraw z ryb, podstawowych deserów oraz napojów zimnych i gorących. Czas trwania kursu: 220h


Kurs obsługi koparko – ładowarki

W ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej w Sokółce 20 uczestników zostało skierowani na kurs obsługi koparko – ładowarki. Program kursu: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentację techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko – ładowarek, technologia robót. Program szkolenia obejmuje 202 godz. Kurs został zorganizowany w okresie od 23.09.2019 – 19.10.2019 roku.


Kurs stylizacji paznokci z modułem języka angielskiego

W ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej w Sokółce uczestnicy zostali skierowani na kurs stylizacji paznokci z modułem języka angielskiego. Program kursu obejmował zagadnienia, które są niezbędne do rozpoczęcia pracy w zawodzie stylisty paznokci. Kurs trwał 40 godzin + 20h modułu językowego. Kurs został zorganizowany w okresie od 14.10.2019 – 28.10.2019 roku.


Indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne – GR II

W miesiącach maj – czerwiec 2020 uczestnicy projektu brali udział w indywidualnym doradztwie psychologicznym. Indywidualne doradztwo psychologiczne miało na celu przeprowadzenie diagnozy specyficznych dla uczestników/ uczestniczek barier psychologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają efektywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Miały na celu zwiększenie wiary w siebie oraz posiadane umiejętności. Nastąpiła interpretacja profilowa uczestnika celem weryfikacji typu osobowości, weryfikacja zainteresowań i zdolności uczestnika. Nastąpiła diagnoza predyspozycji zawodowych w oparciu o osobowość, zainteresowania i zdolności. Uczestnik mógł również zwrócić się do psychologa z problemami codziennymi.
W miesiącach czerwiec – lipiec 2020 roku odbyło się grupowe doradztwo psychologiczne. Grupowe zajęcia dotyczyły: rozwijania samoświadomości, przyjrzenia się własnym emocjom, budowania poczucia własnej wartości, podnoszenia samooceny i wiary w siebie, zwiększenia zadowolenia w najważniejszych obszarach życia, poznania swoich ograniczeń, aby móc nad nimi pracować, odnalezienie w sobie przestrzeni do realizacji nowych działań, pomocy w otworzeniu się na nowe doświadczenia, asertywności.


Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe – GR II

W miesiącach lipiec – sierpień 2020 roku odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe które obejmowało następujące zagadnienia: określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, określenie preferencji i predyspozycji zawodowych, opracowanie indywidualnego planu działania, przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, aktywność i równość na rynku pracy, aktywne sposoby szukania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej w miesiącach sierpień – wrzesień 2020 roku były przeprowadzone zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. W ramach tych zajęć została przybliżona sztuka pisania CV i listu motywacyjnego. Doradca zawodowy zapoznał uczestników z ofertami pracy, dokumentami aplikacyjnymi, przedstawił rodzaje rozmów kwalifikacyjnych. Zaproponował jak radzić sobie ze stresem, poradził jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej, zapoznał z terminem “asertywność” jak zachować się asertywnie.


Kurs komputerowy

W ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej wszyscy uczestnicy projektu zostali skierowani na kurs komputerowy który został przeprowadzony w okresie od 07.09.2020 – 28.09.2020 roku. Kurs miał na celu ułatwić uczestnikom poruszanie się po aplikacjach w celu napisania CV, listu motywacyjnego, poruszania się po stronach internetowych w celu szukania pracy. Czas trwania kursu: 40 godz.


Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego

W ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej w Sokółce 20 uczestników zostało skierowanych na kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego. Program kursu obejmował: budowę i wyposażenie wózka jezdniowego; czynności operatora przy obsłudze wózka; praktyczną naukę jazdy i manewrowania wymianę butli; dokumentację organizacji magazynu; gospodarkę magazynową; wystawianie dokumentów sprzedaży; przyjmowanie towarów do magazynu; sporządzanie zamówień; odbiór ilościowy i jakościowy; sposoby rozmieszczania towarów w magazynie; BHP podczas pracy z wózkiem jezdniowym), wymiana butli. Czas trwania kursu: 90h. Kurs został zorganizowany w okresie od 05.10.2020 – 30.10.2020 roku.


Kurs florystyczny z modułem języka angielskiego

W ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej w Sokółce 15 uczestników zostało skierowanych na kurs florystyczny z modułem języka angielskiego który odbywał się w okresie od 01.10.2020 – 19.10.2020 roku. Program kursu obejmował: aranżację kwiaciarni, projektowanie wystaw i ekspozycji; BHP; zasady tworzenia kompozycji, podstawowe zasady kompozycji, naukę o barwach; podział i przegląd roślin ozdobnych; rośliny cięte żywe, zasady pielęgnacji po ścięciu; narzędzia, naczynia i środki pomocnicze, artykuły dekoracyjne do artystycznego układania kwiatów; trendy we florystyce; techniki tworzenia układów kompozycyjnych z roślin żywych bukiet okazjonalny i spiralny układ roślin; zasady kompozycji w naczyniu. Tworzenie kompozycji w gąbce, rożku w doniczkach, florystyka pogrzebowa i okazjonalna; zasady dekoracji; florystyka ślubna, tworzenie bukietów i kompozycji ślubnych, dekoracja miejsc weselnych. Czas trwania kursu: 90h + 20h modułu językowego.


Kurs pracownik administracyjno – biurowy z modułem języka angielskiego

W ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej w Sokółce 15 uczestników zostało skierowanych na kurs pracownik administracyjno – biurowy z modułem języka angielskiego . Program kursu obejmował: organizację pracy biurowej, przepływ informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, podstawy prawne – kodeks pracy, obsługę urządzeń biurowych. Czas trwania kursu: 80h + 20h modułu językowego. Kurs został zorganizowany w okresie od 12.10.2020 – 30.10.2020 roku.


Staż zawodowy

37 Uczestników/ Uczestniczek Klubu Integracji Społecznej po ukończeniu ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej zostało skierowanych na staż.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content