Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż Zarządzeniem Nr 785/2023 Burmistrza Sokółki z dnia 30 sierpnia 2023r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej na terenie gminy Sokółka.

Zespól działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

Do zadań Zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 8. przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy;
 9. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 10. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokółce
 • Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “SALUS” Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Sądu Rejonowego w Sokółce
 • Fundacji “Sokólski Fundusz Lokalny”
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce

(zał. Zarządzenie Burmistrza)

Zarządzeniem Nr 336/17 Burmistrza Sokółki z dnia 13 kwietnia 2017r utworzono Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce. Punkt rozpocznie działalność w maju 2017r , na stronie internetowej Ośrodka będzie na bieżąco aktualizowany harmonogram przyjęć specjalistów tj. psychologa, pedagoga, psychiatry oraz prawnika.

(zał. Zarządzenie Burmistrza)

15Druk informacyjny dla osób, których dane są przetwarzane przez Zespół Interdyscyplinarny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15Informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2023 rok. (PDF 1891 KB)

15Informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2022 rok. (PDF 2190 KB)

15 Informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2019 rok.

15 Informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2018 rok.

15 Informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2017 rok.

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza migowego,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim – tel. 883 240 678
Czynna: poniedziałek – piątek: 08.00-18.00, sobota: 08.00-15.00

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod podany adres:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. 204
kom. 884 657 606
e-mail: pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek – piątek 09.00-16.00
Sobota 08.00-12.00

Uprzejmie informujemy, że od początku bieżącego roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozszerzyło swoją działalność.

Zmieniony został numer telefonu Pogotowia “Niebieska Linia” na 800-12-00-02 i obecnie osoby doznające przemocy oraz świadkowie mogą korzystać z pomocy konsultantów “Niebieska Linia” bezpłatnie i przez całą dobę.

Nowa oferta pogotowia “Niebieska Linia” obejmuje m.in.:

 • konsultacje w jęz. angielskim – poniedziałki, godz. 18.00-22.00;
 • konsultacje w jęz. rosyjskim – wtorki, godz. 18.00-22.00;
 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) – poniedziałki, godz. 13.00-15.00

Dodatkowo kontynuowane są porady prawne, konsultacje dla służb, podejmowane są interwencje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta. Prowadzona jest również baza danych placówek specjalizujących się w pomaganiu osobom doznającym przemocy w rodzinie.
www.niebieskalinia.info

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż Zarządzeniem Nr 330/2017 Burmistrza Sokółki z dnia 27 marca 2017r. na trzecią kadencję został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie na terenie gminy Sokółka.

Zespól działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

Celem Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu problemu, współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania Zespołu określa art. 9b. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokółce
 • Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 • Gimnazjum Nr 1 w Sokółce
 • NS ZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego w Sokółce
 • Sądu Rejonowego w Sokółce
 • Prokuratury Rejonowej w Sokółce
 • Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce

(zał. Zarządzenie Burmistrza)

 W dniu 05.04.2017r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce odbyło się I Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przemocy w Rodzinie trzeciej kadencji. Przewodniczącym Zespołu jednogłośnie została wybrana Pani Barbara Kruchelska – Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Powołano również dwóch zastępców przewodniczącego: Panią Julitę Puczkielewicz – Specjalistę Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz Grzegorza Poczobutta – Odlanickiego – Kierownika Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Wykaz służb i instytucji, które w ramach swych kompetencji zareagują na problem przemocy :

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12 oraz Zespół Interdyscyplinarny, tel. 85 711 20 64
  2. Komenda Powiatowa Policji w Sokółce ul. Białostocka 69B, tel. 85 670 47 00, 85 670 47 15
  3. Prokuratura Rejonowa w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7, tel. 85 722 99 60
  4. Gminny Punkt Pomocy Rodzinie przy ul. Plac Kościuszki 26
  5. Pomoc psychologiczna; na wizyty można umawiać się osobiście lub telefonicznie: 784 750 896
   wtorek 16.00-19.00
   środa 15.00-18.00
   czwartek 13.15-19.15
  6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8, tel. 85 711 08 23
  7. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, tel. 85 711 09 00
  8. Ośrodek Wsparcia Rodziny Sokólski Fundusz Lokalny przy ul. Plac Kościuszki 9, tel. 85 711 57 00

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content