Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Sokółka. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Gdzie można złożyć wniosek?
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:
Zasiłek szkolny:

 • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego;
 • Klauzula informacyjna dotycząca przyznania stypendium lub zasiłku szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sokółka w roku szkolnym 2020/2021;
 • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego Stypendium szkolne:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego;
 • Klauzula informacyjna dotycząca przyznania stypendium lub zasiłku szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sokółka w roku szkolnym 2020/2021;
 • Katalog wydatków podlegających refundacji;

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.

Prosimy pamiętać, że:

 • pracownik OPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 • jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę.

Dodatkowe informacje:
Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.
Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.
Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłaty, itp.).
Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.
Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerami 85 555 81 25, 85 711 20 64.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327 ze zm.);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.)
 • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106 poz. 1276), ostatnia zmiana: Uchwała Nr LIII/419/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 02 września 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247 poz. 3003).

15Wniosek

15Klauzula informacyjna

15Katalog wydatków podlegających refundacji

15Regulamin

15Uchwała Rady Miejskiej w Sokółce

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl