Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego obowiązuje od 1 września do 15 września danego roku szkolnego.

Komu przysługują świadczenia?
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Sokółka. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł netto na osobę w rodzinie i określa to § 1 pkt 1, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901 ze zm.), a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Gdzie można złożyć wniosek?
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:

Zasiłek szkolny:

 • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego;
 • Klauzula informacyjna stypendia i zasiłki szkolne:
 • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

Stypendium szkolne:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego;
 • Klauzula informacyjna stypendia i zasiłki szkolne;
 • Katalog wydatków podlegających refundacji;

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego.

Prosimy pamiętać, że:

 • pracownik OPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 • jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę.

Dodatkowe informacje:
Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.
Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.
Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłaty, itp.).
Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.
Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerami 85 555 81 31, 85 711 20 64.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022 poz. 2230 ze zm.);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.)
 • Uchwała Nr XL/246/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2769).

15Uchwała zmieniająca wnioski (PDF 491KB)

15Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (PDF 677KB)

15Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (PDF 650KB)

15Regulamin (PDF 262KB)

15Katalog wydatków podlegających refundacji (PDF 353KB)

15Klauzula informacyjna stypendia i zasiłki szkolne (PDF 272KB)

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content