Gmina Sokółka w okresie od 01.07.2019 roku do 31.08.2022 roku przystąpiła do realizacji projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

W ramach projektu na terenie Gminy Sokółka 90 osób w wieku 60 + kobiety oraz 65+ mężczyźni zostanie objętych kompleksowym wsparciem w postaci usług opiekuńczych oraz otrzyma dostęp do centrum teleopieki. Celem będzie zorganizowanie kompleksowego systemu opieki, umożliwiającego osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

Zadania realizowane w projekcie:

1 Usługi opiekuńcze:

Uczestnicy projektu, według potrzeb otrzymają wsparcie w formie usług opiekuńczych W ramach świadczonych usług opiekuńczych Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pomocy w zachowaniu higeny osobistej, pomocy w wykonywaniu czynności życia codziennego, wsparcia emocjonalnego, towarzystwa opiekunki w wyjściu z domu. Opiekunki będą świadczyć usługi opiekuńcze równolegle u tych samych uczestników, u których zainstalowany zostanie system TELEOPIEKI. niesamodzielnych.

2. Usługa teleopieki:

Usługa Teleopieki, jako usługa wspierająca usługi opiekuńcze, wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne i organizacyjne.

W przypadku zaistnienie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, nagłych potrzeb opiekuńczych, zmiany stanu podopiecznego lub konieczności organizacji pomocy medycznej podopieczne w każdych okolicznościach (np. leżąc w łóżku, lub w przypadku upadku na podłogę) może skontaktować się z Centrum Teleopieki, które jest odpowiedzialne za organizację adekwatnej pomocy. Centrum Teleopieki działa 24/7, jest obsługiwane przez przygotowany personel oraz posiada protokoły postępowania w przypadku rożnego rodzaju zdarzeń. Alarmy medyczne nadzorowane są przez lekarza, a pacjent ma możliwość rozmowy z lekarzem 24/7 w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia czy konieczności oraz rodzaju niezbędnej pomocy medycznej.

3. Realizacja bloku szkoleniowego w zakresie czynności opiekuńczych

Szkolenie zostało zorganizowane dla 5 Opiekunek i obejmowało następujące zagadnienia:

a) Medyczne i nie medyczne aspekty procesu opieki nad osobą starszą, przewlekle chorą i niepełnosprawną

b) Profesjonalna komunikacja z podopiecznym – skuteczne porozumiewanie się z osobą starszą, z niepełnosprawnościami i jego rodziną

c) Profilaktyka w opiece nad osobą leżącą: ćwiczenia w pracowni

d) Deficyt samoopieki i mobilności podopiecznego.

e) Praca opiekuna. Zasady prowadzenia dokumentacji.

4. Realizacja szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Szkolenie zostało zorganizowane dla 5 Opiekunek. Osoby w wieku senioralnym oraz osoby z niepełnosprawnościami wymagają szczególnej opieki. Podstawą wysokiej jakości oferowanych usług opiekuńczych wraz z pomocą całodobowej usługi teleopieki jest wiedza i doświadczenie kadry wykonawczej, szczególnie w sytuacjach nagłych. Wdrożenie do projektu szeregu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej było elementem niezbędnym do poszerzenia wiedzy i praktycznych umiejętności opiekunów medycznych.

5. Szkolenia w zakresie systemów teleopieki i monitorowania stanu podopiecznego

Szkolenie zostało zorganizowane dla 5 Opiekunek. Szkolenie w zakresie obsługi systemów teleopieki i posługiwanie się sprzętem monitorującym miało na celu przygotowanie personelu opiekuńczego do pełnego wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie opieki.

6. Uzupełnienie usługi teleopieki monitorowaniem parametrów podopiecznego

Usługa Teleopieki została rozszerzona o możliwość uzupełnienia zgłoszeń alarmowych teleopieki o pomiary parametrów funkcjonalnych i zdjęcia lub nagrania obrazujące stan pacjenta. W ramach tego zadania opiekunom udostępnione zostały zestawy monitorujące oraz zagwarantowany został dostęp do wsparcie Centrum Teleopieki celem określenia właściwego postępowania oraz wskazania właściwego rodzaju pomocy i jej koordynacji w każdym przypadku.

Sprzęt udostępniony jako wyposażenie opiekunów celem polepszenia standardów opieki składa się z walizki zawierającej:

– tablet z oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie danych z kamerą / aparatem fotograficznym

– moduł komunikacyjny

– Ciśnieniomierz

– Puloksymetr

– Glukometr i paski pomiarowe

– Zestaw do analizy moczu i paski reaktywne

– Termometr

– EKG co najmniej 3 kanałowe

Usługa wsparcia opiekunów w tym zakresie będzie zawierała:

– konsultacje pomiarów z lekarzem 24/7 w celu określenie konieczności i zakresu dalszej pomocy.

– przechowywania pomiarów w bazie danych pacjenta przechowywanej przez dostawcą usługi

– dostęp do informacji zawartych w bazie danych przez pacjenta lub osoby przez niego upoważnione.

Każda z 5 opiekunek otrzymała wyposażenie niezbędne do monitorowania parametrów podopiecznego.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content