Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizuje projekt: “Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Od stycznia 2017 roku każdy z uczestników bierze udział w spotkaniu z pośrednikiem pracy. Spotkania odbywać się będą 1 raz w miesiącu do września 2017 roku.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizuje projekt: “Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W miesiącach luty – marzec 2017 roku uczestnicy projektu brali udział w warsztacie rozwoju osobistego.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizuje projekt: “Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W styczniu 2017 roku każdy z uczestników brał udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizuje projekt: “Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W grudniu 2016 roku pracownik socjalny, psycholog oraz doradca zawodowy dla każdego z Uczestników opracował Indywidualny Plan Działania. Indywidualny Plan Działania został stworzony dla każdego z uczestników celem określenia dalszej ścieżki udziału w projekcie.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizuje projekt: “Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji projektu w listopadzie 2016 roku została przeprowadzona rekrutacja do projektu podczas której została wybrana grupa 50 osób. W grudniu 2016 roku z uczestnikami projektu zostały podpisane kontrakty socjalne.


W ramach realizacji projektu: “Lepsze jutro aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce na podstawie partnerskiej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce realizował Program Aktywizacja i Integracja. Program realizowany był w dwóch terminach: grudzień 2016 – styczeń 2017, luty 2017 – marzec 2017. Każda z grup liczyła 10 osób. Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja zostali skierowani bezrobotni pozostający w ewidencji PUP z terenu Gminy Sokółka.
Program Aktywizacja i Integracja Składał się z dwóch bloków działań:

 1. Blok integracja realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania – opracowanie ścieżki reintegracji.
  • Praca socjalna.
  • Indywidualne spotkania z psychologiem.
  • warsztat z psychologiem.
 2. Blok aktywizacja realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w ramach prac społecznie użytecznych.


Gmina Sokółka – Lider, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce – Realizator w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie od 01.11.2017 do 28.02.2019 roku realizuje projekt: “Lepsze jutro aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” w ramach osi priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej; Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń OPS w Sokółce w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzona indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb każdego z uczestników. Narzędziem realizacji usług aktywnej integracji będzie kontrakt socjalny w ramach którego zostanie ustalona indywidualna ścieżka uczestnictwa. Kontrakt zostanie podpisany pomiędzy uczestnikiem a pracownikiem socjalnym. Działanie ma na celu określenie współdziałania w celu rozwiązania problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Rezultatem będzie zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Projektem zostanie objętych 140 osób (4 grupy). Grupa docelowa stanowić będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej doświadczające wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki (100 osób) oraz osoby należące do III profili pomocy (40 osób). Podczas rekrutacji preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Zadania projektu:

 • Program Aktywizacja Integracja na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce
 • Poradnictwo specjalistycznego
 • Poradnictwo indywidualne oraz grupowe
 • Kursy i szkolenia
 • Staże zawodowe

Szczegółowe informacje udziela koordynator projektu:
Małgorzata Tochwin, tel: 85 711 20 -64

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content