Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce w pokoju numer 21, piętro numer II, w godzinach od 8:00 do 13:00 bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 złotych,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę;

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, to dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.
Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka:

Centrala: 85 7112064

e-mail: opssok@op.pl

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego są dostępne na stronie www.opssokolka.pl lub www.sokolka.pl.

15Dodatek osłonowy wniosek (PDF 428 KB)

15Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF 746 KB)

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content