Badanie ankietowe dla mieszkańców Gminy Sokółka

Uprzejmie informujemy, że do 15 października 2021 roku, na terenie Gminy Sokółka są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową – https://sokolkamieszkancy.webankieta.pl/

 

Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Sokółka

W związku z przygotowywaniem dokumentów dotyczących działań realizowanych na rzecz aktywizacji społecznej oraz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zwracamy się do dorosłych mieszkańców Gminy Sokółka z prośba o uzupełnienie ankiety, która jest niezbędna do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

Link do ankiety

Terminy konsultacji w miesiącu wrześniu 2021r

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu wrześniu 2021r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  • Konsultacje psychologiczne: 02, 09, 16 września 2021 r godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje prawne: 08, 15 września 2021 r godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje pedagogiczne: 14, 28 września 2021 r godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 06, 20 września 2021 r godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje terapeuty uzależnień: 10, 17 września 2021 r godz. 15.00-17.00

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12
Porady udzielane są bezpłatnie.

Konsultacje pedagogiczne

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 24.08.2021r. został przełożony na 31.08.2021r. na godzinę od 15.00 do 17.00.

Nabór wniosków na stypendia szkolne

Nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sokółka, wnioski można składać w terminie od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2021 r. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka, piętro 3 pok. Nr 3.

Stypendium szkolne jest skierowane dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sokółka;

Stypendium szkolne przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

Zasady i tryb przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego określa Uchwała Nr XL/246/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2769).

Wnioski wraz z regulaminem można  pobrać w zakładce Inne – Stypendia i zasiłki szkolne.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl