Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dodatek wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka:

Centrala: 85 7112064

e-mail: opssok@op.pl

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego są dostępne na stronie www.opssokolka.pl lub www.sokolka.pl.

15Dodatek osłonowy wniosek (PDF 151 KB)

Wnioski można składać do 31 stycznia 2022r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie
Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 –
2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system
pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz
spełnia następujące funkcje:

• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy
drogą telefoniczną,

• upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych
przestępstwem,

• promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom,

• informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać
przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie
merytoryczne)

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online


      

Dyżur pedagoga

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny z dnia 07.12.2021r. i 14.12.2021r. został przełożony na 17.12.2021r. i 20.12.2021r. w godz. 15.00-17.00. Za utrudnienia przepraszamy.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl