Gmina Sokółka w okresie od 01.11.2022 roku do 31.11.2023 roku przystąpiła do realizacji projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka – edycja 2” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

W ramach projektu na terenie Gminy Sokółka 100 osób w wieku 60 + kobiety oraz 65+ mężczyźni zostanie objętych kompleksowym wsparciem w postaci usług opiekuńczych oraz otrzyma dostęp do centrum teleopieki. Celem będzie zorganizowanie kompleksowego systemu opieki, umożliwiającego osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

Zadania realizowane w projekcie:

1 Usługi opiekuńcze:

Uczestnicy projektu, według potrzeb otrzymają wsparcie w formie usług opiekuńczych W ramach świadczonych usług opiekuńczych Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pomocy w zachowaniu higieny osobistej, pomocy w wykonywaniu czynności życia codziennego, wsparcia emocjonalnego, towarzystwa opiekunki w wyjściu z domu. Opiekunki będą świadczyć usługi opiekuńcze równolegle u tych samych uczestników, u których zainstalowany zostanie system TELEOPIEKI.

2. Usługa teleopieki:

Usługa Teleopieki, jako usługa wspierająca usługi opiekuńcze, wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne i organizacyjne.
W przypadku zaistnienie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, nagłych potrzeb opiekuńczych, zmiany stanu podopiecznego lub konieczności organizacji pomocy medycznej podopieczne w każdych okolicznościach (np. leżąc w łóżku, lub w przypadku upadku na podłogę) może skontaktować się z Centrum Teleopieki, które jest odpowiedzialne za organizację adekwatnej pomocy. Centrum Teleopieki działa 24/7, jest obsługiwane przez przygotowany personel oraz posiada protokoły postępowania w przypadku rożnego rodzaju zdarzeń. Alarmy medyczne nadzorowane są przez lekarza, a pacjent ma możliwość rozmowy z lekarzem 24/7 w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia czy konieczności oraz rodzaju niezbędnej pomocy medycznej.

3. Uzupełnienie usługi teleopieki monitorowaniem parametrów podopiecznego

Usługa Teleopieki została rozszerzona o możliwość uzupełnienia zgłoszeń alarmowych teleopieki o pomiary parametrów funkcjonalnych i zdjęcia lub nagrania obrazujące stan pacjenta. W ramach tego zadania opiekunom udostępnione zostały zestawy monitorujące oraz zagwarantowany został dostęp do wsparcie Centrum Teleopieki celem określenia właściwego postępowania oraz wskazania właściwego rodzaju pomocy i jej koordynacji w każdym przypadku.
Sprzęt udostępniony jako wyposażenie opiekunów celem polepszenia standardów opieki składa się z walizki zawierającej:
– tablet z oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie danych z kamerą / aparatem fotograficznym
– moduł komunikacyjny
– Ciśnieniomierz
– Puloksymetr
– Glukometr i paski pomiarowe
– Zestaw do analizy moczu i paski reaktywne
– Termometr
– EKG co najmniej 3 kanałowe

Usługa wsparcia opiekunów w tym zakresie będzie zawierała:
– konsultacje pomiarów z lekarzem 24/7 w celu określenie konieczności i zakresu dalszej pomocy.
– przechowywania pomiarów w bazie danych pacjenta przechowywanej przez dostawcą usługi
– dostęp do informacji zawartych w bazie danych przez pacjenta lub osoby przez niego upoważnione.
Każda z 6 opiekunek otrzymała wyposażenie niezbędne do monitorowania parametrów podopiecznego.

4. Realizacja bloku szkoleniowego w zakresie czynności opiekuńczych i w zakresie systemów teleopieki, monitorowania stanu podopiecznego oraz bloku szkoleniowego w zakresie czynności opiekuńczych.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content