informacja

Nabór wniosków na stypendia szkolne

Nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sokółka, wnioski można składać w terminie od 1 września 2023 r. do 15 września 2024 r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2023 r. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka, pok. Nr 21.

Stypendium szkolne jest skierowane dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sokółka;

Stypendium szkolne przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto na osobę w rodzinie i określa to § 1 pkt 1, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901 ze zm.).

Zasady i tryb przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego określa Uchwała Nr XL/246/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2769).

Wnioski wraz z regulaminem można  pobrać w zakładce Inne – Stypendia i zasiłki szkolne.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content