dodatek węglowy

Dodatek węglowy

dodatek węglowy

B u r m i s t r z    S o k ó ł k i    i n f o r m u j e,

iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i rozporządzeniem Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, zadanie związane z przyznaniem
i wypłatą dodatku węglowego będzie realizował:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

przy ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi ( węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),

Wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać pod nr tel. 85 555 81 18, 85 711 20 64 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka, poziom III, pok. nr 23.

Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznym w Sokółce lub za pomocą platformy ePUAP:
/v6u9s76xok/Skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

15Wniosek o dodatek węglowy (PDF 942 KB)

15Wniosek o dodatek węglowy (DOCX 50 KB)

15Obowiązek informacyjny dodatek węglowy (PDF 753 KB)

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content