Wstęp Deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Data publikacji strony: 2021-01-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak możliwości zwiększenia rozmiaru czcionki tekstu,
  • brak możliwości włączenia opcji wysokiego kontrastu,
  • brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
  • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • treści pochodzą z różnych źródeł,
  • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
  • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
  • treści posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, brak dostępności języka migowego, serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc, xls itp., linki otwierające nowe okna nie informują o tym fakcie użytkowników.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03.

Koordynator do spraw dostępności

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator powinien być więc swoistym “opiekunem” tematu dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot publiczny.

Marta Puszko tel.: 855558128
Andrzej Mudrewicz tel.: 855558124
mail: dostepnosc@opssokolka.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator serwisu Andrzej Mudrewicz, adres e-poczty dostępnosc@opssokolka.pl dostępnosc (małpa) opssokolka (kropka) pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 5558124. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier, umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń budynku, w których prowadzona jest obsługa interesantów. W budynku zamontowano windę dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ciągi poziome i pionowe także dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ciągach komunikacyjnych brak przegród, filarów stromych i śliskich powierzchni. Budynek został zaprojektowany w sposób uniwersalny uwzględniając dostępność przestrzeni komunikacyjnej dla osób z ograniczeniami.

DO POBRANIA:

OI zapewnienie dostępności (PDF 1098 KB)

PLAN DZIAŁANIA (PDF 1478 KB) na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce na lata 2020-2021.

Raport (PDF 1125 KB) Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content