informacja

16 Dni Bez Przemocy

16 Dni Bez Przemocy

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” potrwa od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Link do strony internetowej kampanii: http://kampania16dni.pl/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce podejmuje działania informacyjne, promocyjne podnoszące świadomość społeczną dla braku akceptacji przemocy i możliwości otrzymania kompleksowej pomocy przez każda osobę, która jest przemocą zagrożona. Rozpowszechniamy ulotki informacyjne zawierające dane adresowe  instytucji zajmujących się pomocą osobom dotkniętych przemocą, informacje są również umieszczone na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce,  aktualizujemy internetową bazę danych dotyczącej oferty pomocowej na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz lokalnych mediów, pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udzielają wszechstronnych informacji swoim podopiecznym gdzie można uzyskać pomoc:

 • Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie tel. 85 711 20 64; ul. Dąbrowskiego 12
 • Punkt Konsultacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 85 711 20 64, 85 555 81 22
 • Komenda Powiatowa Policji w Sokółce ul. Białostocka 69 b numer alarmowy 112
 • Prokuratura Rejonowa w Sokółce ul. Piłsudskiego 7  85 722 99 60
 • Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. Piłsudskiego 7 tel. 85 711 88 20
 • Gminny Punkt Pomocy Rodzinie ul. Plac Kościuszki 26 tel. 784 750 896
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 8 tel. 85 711 08 23
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Sokółce ul. Plac Kościuszki 1 tel. 85 711 09 00
 • Ośrodek Wsparcia Rodziny Sokólski Fundusz Lokalny Plac Kościuszki 9  Tel. 85 711 57 00
 • Lokalny Punkt Pokrzywdzonych Przestępstwem w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, tel. 85 711 20 64

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  Priorytet  II : „Poprawa jakości i  zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie” do 31.12.2021r realizuje projekt „STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 6”.

Główne założenia projektu:

– poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie

–  stworzenie grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie,

– rozwój poradnictwa specjalistycznego poprzez porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu ochrony zdrowia oraz terapeuty uzależnień.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content