Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie
Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 –
2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system
pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz
spełnia następujące funkcje:

• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy
drogą telefoniczną,

• upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych
przestępstwem,

• promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom,

• informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać
przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie
merytoryczne)

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online


            

Dyżur pedagoga

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny z dnia 07.12.2021r. i 14.12.2021r. został przełożony na 17.12.2021r. i 20.12.2021r. w godz. 15.00-17.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Obrazek Ogłoszenie

Ważna informacja dla mieszkańców – Granty PPGR

Gmina Sokółka jak większość spośród ponad 1600 gmin, które złożyły wnioski w konkursie Granty PPGR, otrzymała od Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) polecenie weryfikacji do 16 grudnia br. danych zawartych w oświadczeniach mieszkańców chcących skorzystać z programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W związku z powyższym, na podstawie § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Gminy Sokółka dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, prosimy o przedłożenie w terminie do 14 grudnia 2021 r. dokumentów potwierdzających prawidłowość danych zawartych w oświadczeniach złożonych w trakcie rekrutacji, w tym:

– dotyczących pokrewieństwa ucznia/ucznia pełnoletniego w linii prostej z byłym pracownikiem PGR.

Zakres uzupełnienia niezbędnych do weryfikacji danych i dokumentów:
– potwierdzenie pokrewieństwa ucznia/ucznia pełnoletniego w linii prostej z byłym pracownikiem PGR wymienionym w oświadczeniu (przykładowy dokument wymagany przez CPPC, na podstawie którego dokonywana będzie weryfikacja: odpis aktu stanu cywilnego, np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa rodziców, odpis aktu zgonu itp.).

Osoby, które nie dostarczą w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów lub ich kopii nie zostaną zakwalifikowane do projektu.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. we wtorek 8.00-16.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30-15.30.
Gmina Sokółka chcąc ułatwić mieszkańcom aplikowanie w programie, wystąpiła do instytucji publicznych w celu uzyskania innych dokumentów potwierdzających prawidłowość danych zawartych w oświadczeniach złożonych w trakcie rekrutacji, w tym:

– dotyczących miejsca zamieszkania ucznia/ucznia pełnoletniego,
– potwierdzenia faktu pracy krewnego w linii prostej, wskazanego w oświadczeniu, w PGR,
– potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez ucznia/ucznia pełnoletniego sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

W indywidualnych przypadkach pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce, będą kontaktować się z Państwem w celu wyjaśnienia wątpliwości i potwierdzenia w/w danych.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych: 85 711 09 17.

Grupa Wsparcia

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż Grupa Wsparcia, dyżur pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny z dnia 16.12.2021r. został odwołany.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl