O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny
Punkt konsultacyjny  
Karta dużej rodziny
Zarządzenia
Klub Integracji Społecznej
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2007-2013
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2014-2020
Archiwum

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotknietym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2019 rok.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotknietym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2018 rok.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotknietym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2017 rok.


OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza migowego,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.
Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim

tel. 883 240 678
Czynna: poniedziałek - piątek: 08.00-18.00, sobota: 08.00-15.00

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod podany adres:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. 204
kom. 884 657 606
e-mail:pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek - piątek 09.00-16.00
Sobota 08.00-12.00


    Uprzejmie informujemy, że od początku bieżącego roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozszerzyło swoją działalność.
    Zmieniony został numer telefonu Pogotowia "Niebieska Linia" na 800-12-00-02 i obecnie osoby doznające przemocy oraz świadkowie mogą korzystać z pomocy konsultantów "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez calą dobę.

Nowa oferta pogotowia "Niebieska Linia" obejmuje m.in.:

 • konsultacje w jęz. angielskim - poniedziałki, godz. 18.00-22.00;
 • konsultacje w jęz. rosyjskim - wtorki, godz. 18.00-22.00;
 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących sie jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) - poniedziałki, godz. 13.00-15.00
Dodatkowo kontynuowane są porady prawne, konsultacje dla służb, podejmowane są interwencje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta. Prowadzona jest również baza danych placówek specjalizujących się w pomaganiu osobom doznającym przemocy w rodzinie.

www.niebieskalinia.info

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż Zarządzeniem Nr 330/2017 Burmistrza Sokółki z dnia 27 marca 2017r. na trzecią kadencję został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie na terenie gminy Sokółka.

Zespól działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

    Celem Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu problemu, współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania Zespołu określa art. 9b. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokółce
 • Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 • Gimnazjum Nr 1 w Sokółce
 • NS ZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego w Sokółce
 • Sądu Rejonowego w Sokółce
 • Prokuratury Rejonowej w Sokółce
 • Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce

(zal. Zarządzenie Burmistrza)

    W dniu 05.04.2017r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce odbyło się I Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przemocy w Rodzinie trzeciej kadencji. Przewodniczącym Zespołu jednogłośnie została wybrana Pani Barbara Kruchelska – Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Powołano również dwóch zastępców przewodniczącego: Panią Julitę Puczkielewicz - Specjalistę Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz Grzegorza Poczobutta – Odlanickiego – Kierownika Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Wykaz służb i instytucji, które w ramach swych kompetencji zareagują na problem przemocy :

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ul. Wojska Polskiego 7
  oraz Zespół Interdyscyplinarny tel. 85 711 20 64

 2. Komenda Powiatowa Policji w Sokółce ul. Białostocka 69 b
  tel. 85 670 47 00, 85 670 47 15

 3. Prokuratura Rejonowa w Sokółce ul. Piłsudskiego 7
  tel. 85 722 99 60

 4. Gminny Punkt Pomocy Rodzinie ul. Plac Kościuszki 26
  Pomoc psychologiczna; na wizyty można umawiać się osobiście lub telefonicznie: 784 750 896
  wtorek 16.00-19.00
  środa 15.00-18.00
  czwartek 13.15-19.15

 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
  ul. Piłsudskiego 8 tel. 85 711 08 23

 6. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  przy Urzędzie Miejskim w Sokółce ul. Plac Kościuszki 1 tel. 85 711 09 00

 7. Ośrodek Wsparcia Rodziny Sokólski Fundusz Lokalny
  ul. Plac Kościuszki 9 tel. 85 711 57 00


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl