O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny
Punkt konsultacyjny  
Karta dużej rodziny
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Zarządzenia
Klub Integracji Społecznej
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2007-2013
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2014-2020
Archiwum

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotknietym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2019 rok.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotknietym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2018 rok.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotknietym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2017 rok.


OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza migowego,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.
Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim

tel. 883 240 678
Czynna: poniedziałek - piątek: 08.00-18.00, sobota: 08.00-15.00

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod podany adres:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. 204
kom. 884 657 606
e-mail:pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek - piątek 09.00-16.00
Sobota 08.00-12.00


    Uprzejmie informujemy, że od początku bieżącego roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozszerzyło swoją działalność.
    Zmieniony został numer telefonu Pogotowia "Niebieska Linia" na 800-12-00-02 i obecnie osoby doznające przemocy oraz świadkowie mogą korzystać z pomocy konsultantów "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez calą dobę.

Nowa oferta pogotowia "Niebieska Linia" obejmuje m.in.:

 • konsultacje w jęz. angielskim - poniedziałki, godz. 18.00-22.00;
 • konsultacje w jęz. rosyjskim - wtorki, godz. 18.00-22.00;
 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących sie jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) - poniedziałki, godz. 13.00-15.00
Dodatkowo kontynuowane są porady prawne, konsultacje dla służb, podejmowane są interwencje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta. Prowadzona jest również baza danych placówek specjalizujących się w pomaganiu osobom doznającym przemocy w rodzinie.

www.niebieskalinia.info

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż Zarządzeniem Nr 330/2017 Burmistrza Sokółki z dnia 27 marca 2017r. na trzecią kadencję został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie na terenie gminy Sokółka.

Zespól działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

    Celem Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu problemu, współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania Zespołu określa art. 9b. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokółce
 • Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 • Gimnazjum Nr 1 w Sokółce
 • NS ZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego w Sokółce
 • Sądu Rejonowego w Sokółce
 • Prokuratury Rejonowej w Sokółce
 • Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce

(zal. Zarządzenie Burmistrza)

    W dniu 05.04.2017r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce odbyło się I Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przemocy w Rodzinie trzeciej kadencji. Przewodniczącym Zespołu jednogłośnie została wybrana Pani Barbara Kruchelska – Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Powołano również dwóch zastępców przewodniczącego: Panią Julitę Puczkielewicz - Specjalistę Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz Grzegorza Poczobutta – Odlanickiego – Kierownika Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Wykaz służb i instytucji, które w ramach swych kompetencji zareagują na problem przemocy :

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ul. Wojska Polskiego 7
  oraz Zespół Interdyscyplinarny tel. 85 711 20 64

 2. Komenda Powiatowa Policji w Sokółce ul. Białostocka 69 b
  tel. 85 670 47 00, 85 670 47 15

 3. Prokuratura Rejonowa w Sokółce ul. Piłsudskiego 7
  tel. 85 722 99 60

 4. Gminny Punkt Pomocy Rodzinie ul. Plac Kościuszki 26
  Pomoc psychologiczna; na wizyty można umawiać się osobiście lub telefonicznie: 784 750 896
  wtorek 16.00-19.00
  środa 15.00-18.00
  czwartek 13.15-19.15

 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
  ul. Piłsudskiego 8 tel. 85 711 08 23

 6. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  przy Urzędzie Miejskim w Sokółce ul. Plac Kościuszki 1 tel. 85 711 09 00

 7. Ośrodek Wsparcia Rodziny Sokólski Fundusz Lokalny
  ul. Plac Kościuszki 9 tel. 85 711 57 00


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl