O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny
Punkt konsultacyjny  
Karta dużej rodziny
Zarządzenia
Klub Integracji Społecznej
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2007-2013
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2014-2020
Archiwum


Świadczenia rodzinne


Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30


Od 1 sierpnia 2019 r. wsparcie z programu "Dobry Start", w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
Rozwiazanie to nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które ma przysługiwać świadczenie. Mianowicie dobry start przysługuje na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność - do ukończenia 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie "Dobry Start" na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych można składać tylko drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2019 r. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

Informujemy, że w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017, poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. korespondencję dotyczącą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego należy kierować na adres:

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Jednocześnie, dla osób zainteresowanych, uruchomiona zostaje Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:30):

tel. (85)7439370
E-mail:
koordynacja@bialystok.uw.gov.pl

oraz Punkt Obsługi Klienta: ul. Mickiewicza 9, pokój 10 (dostępny w godzinach pracy Urzędu).


Podwyższenie kwot niektórych świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2018r.

Szanawni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z roporzadzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokośc świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przyjetym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2018r., od 1 listopda 2018 r. nastapi wzrost wysokosci kwot. Szczegóły dotyczące powyzszej kwestii zawarte sa pod linkiem www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10134,wyzsze-swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.htmlDział Świadczeń rodzinnych
realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania:

 • zasiłków rodzinnych
 • dodatku do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:
  • urodzenia dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • samotnego wychowywania dziecka
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
  • rozpoczęcia roku szkolnego
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 • zasiłków pielęgnacyjnych
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • zasiłków dla opiekuna
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • świadczenia rodzicielskiego
 • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwarcalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu , które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 • oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.

  Z dniem 1 listopada 2017 r. ulega zmianie wysokość kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 674 zł netto lub kwoty 764 zł netto (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
  W okresie zasiłkowym 2018/2019 tj. od 01.11.2018 do 31.10.2019r. (zasiłki rodzinne) oraz od 01.10.2018 do 30.09.2019r. (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wykazywać będziemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2017.

  Wysokość zasiłku rodzinnego w bieżącym okresie zasiłkowym wynosi miesięcznie:
 • 95,00 na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • 124,00 na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135,00 na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

  Od dnia 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego rodziny, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
  Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostała pod opieką medyczną nie poźniej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Minister Zdrowia pozporządzeniem z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1234) okreslił formę opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozostanie pod ta opieką.
  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objetego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia diecka opieką albo przysposobienia nie poźniej niż do ukończenia przez diecko 18 roku życia.
  Wymogu pozostawienia pod opieką medyczną nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

  Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.

  Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

  Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

  Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

  Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793).

  Osoba ubiegająca się o świadczenie składa następujące dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2014 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka wraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawania po tą opieką (Dz. U. poz. 1234). Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.
 • 15Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

  Sprawdź, jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:
 • prawa,
 • badania,
 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).
 • 15Informator za życiem  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytyłu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeśli egzekucja okazała się bezkuteczna.
  Bezkuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
  Przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochody rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł .
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niz 500 zł miesięcznie.


  Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

  1) W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:

 • otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

 • 2) Po otrzymaniu w/w wniosku organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

  3) W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania jako bezrobotny,
 • informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

 • 4) W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

 • organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się do zobowiązań alimentacyjnych. Decyzji o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

 • 5) Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art.209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny.

  6) Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułu:

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, - zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjncyh oraz zaliczce alimentacyjnej, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 •   Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz  informatyk@opssokolka.pl