O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków  
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Projekt współfinansowany
ze środków EFS
Elektroniczna skrzynka podawcza
Archiwum
 


Rodzina 500+


Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30


WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 R.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z roku 2016 r., nr 195)
Warunki uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Wysokość świadczenia wychowawczego-500,00 zł miesięcznie na dziecko (w/w świadczenie jest podzielne)

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 3. opiekunowi prawnemu dziecka
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :
 1. na pierwsze dziecko - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł lub kwoty 1 200,00 zł (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne)
  Podstawą ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2016/2017 (tj. od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. ) jest rok 2014 (z uwzględnieniem sytuacji na dzień składania wniosku)
 2. na drugie i kolejne dziecko - niezależnie od dochodów
PRZYPOMINAMY !
W trakcie pobierania świadczenia wychowawczego przyznanego na pierwsze dziecko (tj. na podstawie ustawowego kryterium dochodowego) należy zgłaszać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko  (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zmiana miejsca zamieszkania)
Niepoinformowanie o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: 
 1. Ustalenie prawa oraz jego wypłata następuje na podstawie złożonego wniosku;
 2. Ważne: W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r.)
 3. Prawo do świadczenia przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku.
  Ważne: obecny okres zasiłkowy będzie trwał od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
 4. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.
 5. Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.
Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Wydział Świadczeń Rodzinnych w Sokółce, ul. Wojska Polskiego 7.

Wzory druków


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz  informatyk@opssokolka.pl