O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny
Punkt konsultacyjny  
Karta dużej rodziny
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Zarządzenia
Klub Integracji Społecznej
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2007-2013
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2014-2020
Archiwum


Rodzina 500+


Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30


ZMIANY W PROGRAMIE ,,500+''

Świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego będzie przysługiwało zarówno na pierwsze, jak i jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia.

Aby uzyskać prawo do 500 plus na nowych zasadach, rodzice dziecka, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, a chcą wnioskować również na pierwsze dziecko, rodzice Ci składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

 • Składając wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., otrzymamy wypłaty na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca.
 • Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
 • Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków - dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.
Złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Wnioski o 500 plus można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r., a tradycyjną - od 1 sierpnia 2019 r.
Sposoby składania wniosku o 500 plus na nowych zasadach nie zmieniają się. Tak jak w poprzednich latach, można to będzie zrobić:

 • drogą elektroniczną (na stronie banku lub przez portal Emp@tia)
 • drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową)
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z roku 2016 r., nr 195)
Warunki uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Wysokość świadczenia wychowawczego-500,00 zł miesięcznie na dziecko (w/w świadczenie jest podzielne)

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 3. opiekunowi prawnemu dziecka
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :
 1. na pierwsze dziecko - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł lub kwoty 1 200,00 zł (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne)
  Podstawą ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2016/2017 (tj. od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. ) jest rok 2014 (z uwzględnieniem sytuacji na dzień składania wniosku)
 2. na drugie i kolejne dziecko - niezależnie od dochodów
PRZYPOMINAMY !
W trakcie pobierania świadczenia wychowawczego przyznanego na pierwsze dziecko (tj. na podstawie ustawowego kryterium dochodowego) należy zgłaszać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko  (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zmiana miejsca zamieszkania)
Niepoinformowanie o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: 
 1. Ustalenie prawa oraz jego wypłata następuje na podstawie złożonego wniosku;
 2. Ważne: W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r.)
 3. Prawo do świadczenia przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku.
  Ważne: obecny okres zasiłkowy będzie trwał od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
 4. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.
 5. Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.
Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Wydział Świadczeń Rodzinnych w Sokółce, ul. Wojska Polskiego 7.

Wzory druków


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz  informatyk@opssokolka.pl