O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Karta dużej rodziny
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Klub Integracji Społecznej
Projekt współfinansowany
ze środków EFS
Elektroniczna skrzynka podawcza
Archiwum

INFORMACJE

     W dniu 14.02.2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego została podpisana umowa na realizację projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce". W imieniu zarządu Województwa Podlaskiego umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajko oraz Członek Zarządu Wiesława Burnos. W imieniu Gminy Sokółka umowę podpisała Marta Półtorzycka - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
     Od 1 marca 2019 roku w Gminie Sokółka rozpocznie działalność Klub Integracji Społecznej. Działalność klubu współfianansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 rozwój działań aktywnej integracji.
     Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społeczno - zawodowych mieszkańców z Gminy Sokółka, uaktywnienie życia zawodowego osób bezrobotnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 100 osób w okresie od 01.03.2019 roku do 28.02.2021 roku. W ramach realizacji projektu zostanie utworzony przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce - Klub Integracji Społecznej, którego celem są działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl